• Piroska és a farkas

  PIROSKA ÉS A FARKAS

  Volt egyszer egy kedves, aranyos kislány; aki csak ismerte, mindenki

  kedvelte, de legjobban mégis a nagymamája szerette: a világ minden

  kincsét neki adta volna. Egyszer vett neki egy piros bársonysapkát. A

  kislánynak annyira tetszett a sapka, hogy mindig csak ezt hordta; el is

  nevezték róla Piroskának.

  Piroskáék bent laktak a faluban, nagymama pedig kint az erdőben, egy

  takaros kis házban.

  Egy szép napon azt mondja Piroskának az édesanyja:

  - Gyere csak, kislányom! Itt van egy kalács meg egy üveg bor, vidd el a

  nagymamának. Beteg is, gyönge is szegényke, jól fog esni neki. Indulj

  szaporán, mielőtt beáll a hőség. Aztán szépen, rendesen menj, ne

  szaladgálj le az útról, mert elesel, és összetörik az üveg, kifolyik a bor, és

  akkor mit iszik a nagymama! Ha pedig odaérsz, ne bámészkodj

  összevissza a szobában; az legyen az első dolgod, hogy illedelmesen jó

  reggelt kívánj.

  - Bízzad csak rám, édesanyám, minden úgy lesz, ahogy mondod - felelte

  Piroska az intelemre, azzal karjára vette a kosárkát, és útnak indult.

  Átvágott a mezőn, beért az erdőbe; hát ki jön szembe vele? Nem más,

  mint a farkas.

  - Jó napot, Piroska! - köszönt rá a kislányra.

  Az meg mosolyogva, jó szívvel felelte:

  - Neked is, kedves farkas! - Nem tudta még, milyen alattomos, gonosz

  állattal van dolga.

  - Hová ilyen korán, lelkecském? - szívélyeskedett tovább a farkas.

  - Nagymamához.

  - Aztán mit viszel a kosaradban?

  - Bort meg kalácsot. Tegnap sütöttük; szegény jó nagymama gyönge is,

  beteg is, jót fog tenni neki, legalább egy kicsit erőre kap tőle.

  - És hol lakik a nagymama, Piroska?

  - Itt az erdőben, a három tölgyfa alatt. Biztosan ismered a házát,

  mogyorósövény van körülötte.

  - Persze, persze, most már emlékszem rá; talán negyedóra járásra van

  innét.

  „Ez a zsenge fiatalka jobb falat ám, mint az öreg! - gondolta magában a

  farkas, és a szeme sarkából végigmustrálta a kislányt. - De vigyázat!

  Lássunk furfangosan a dologhoz, hogy mind a kettőt megkaphassuk. Mert

  akármilyen öreg csont, azért a nagymama is elkel a bendőmbe!”

  Egy darabig együtt mentek, aztán a farkas egyszerre csak felkiáltott:

  - Nézd csak, Piroska, mennyi szép virág virít körülöttünk! Én a helyedben

  bizony szednék egy szép csokrot a nagymamámnak!

  Piroska szétnézett: valóban, a fák alja tele volt szebbnél szebb erdei

  virággal, a lombok közt meg úgy csicseregtek a madarak, hogy öröm volt

  hallgatni.

  „Igaza van ennek a farkasnak - gondolta a lányka -, nem is hittem volna

  róla, hogy ilyen figyelmes jószág! Korán van még, nem kell sietnem;

  nagymama biztosan örülni fog a virágnak.”

  Azzal letért az útról, és tépegetni kezdte a sok tarka virágot, egyik szálat

  a másik után, előbb csak az út mentén, aztán egyre beljebb; mert

  valahányszor egyet leszakított, mindig úgy találta, hogy odább az a másik

  még sokkal szebb. Odafutott, azt is leszedte, és így mind mélyebbre és

  mélyebbre került az erdőben.

  A farkas megvárta, míg a lányka eltűnik a bozótban, akkor aztán szaladt

  egyenest a nagymama házához, és bekopogtatott.

  - Ki az? - kérdezte a nagymama az ágyból.

  - Én vagyok, Piroska - felelte a farkas olyan vékony hangon, amilyet csak

  ki tudott szorítani magából. - Nyisd ki az ajtót, hoztam neked friss

  kalácsot, finom bort!

  - Nincs kulcsra zárva - mondta az öregasszony -, csak a kilincset kell

  lenyomnod. Nagyon gyönge vagyok, nem tudok fölkelni.

  A farkasnak se kellett kétszer mondani: benyitott, odarohant az ágyhoz,

  és se szó, se beszéd, bekapta a nagymamát.

  - Ezzel hát megvolnánk - mondta elégedetten -, lássuk a következő

  fogást.

  Ott volt a széken a nagymama ruhája, főkötője szép rendben ahogyan az

  este letette. A farkas magára kapta a szoknyát, belebújt a réklibe, föltette

  a főkötőt, befeküdt az ágyba, és behúzta az ágyfüggönyt. Jól magára

  húzta a paplant, egészen az orráig, hogy minél kevesebb lássék ki belőle,

  és elkezdett halkan nyögdécselni, mint aki nagybeteg.

  Piroska meg azalatt csak szaladt virágtól virágig, hallgatta a madárszót,

  figyelte a lepkék táncát, és csak akkor jutott eszébe a nagymama, mikor

  már olyan nagy volt a bokrétája, hogy alig fért a kezébe. Nosza, útnak

  eredt, szaporázta a lépést, míg a három tölgyfa alatt föl nem tűnt a

  mogyorósövényes kis ház.

  - Nagymama! - kiáltotta már messziről. - Nagymama! Én vagyok itt,

  Piroska!

  Egy kicsit furcsállotta ugyan, hogy a ház ajtaja tárva-nyitva; de aztán azt

  gondolta: „Szegény nagyanyó biztosan nagyon várt már; nyitva hagyta az

  ajtót, hogy meghallja, ha jövök.” Belépett a szobába, de valahogy

  odabent is olyan furcsa volt, hideg-e, meleg-e, maga s tudta, csak

  egészen beleborzongott. És hogy a félelmét elűzze, nagyot kiáltott:

  - Jó reggelt kívánok, nagyanyókám!

  Nem felelt senki. Hanem az ágy felől mintha elhaló nyögdécselést hallott

  volna.

  - Nagymama, mi bajod? - kiáltotta ijedten Piroska, és elrántotta a

  függönyt.

  Szegény öreg nagyanyó ott feküdt az ágyban nyakig betakarva, és olyan,

  de olyan furcsa volt!

  - Ej, nagymama, de nagy a füled! - csapta össze Piroska a kezét.

  - Hogy jobban halljalak! - hangzott a felelet, de az is olyan különösen,

  olyan reszelősen, hogy a kislány rá sem ismert.

  - Ej, nagymama, de nagy a szemed!

  - Hogy jobban lássalak!

  - Ej, nagymama, de nagy lett a kezed!

  - Hogy jobban megfoghassalak!

  - Ej, nagymama, de szörnyű nagy a szád!

  - Hogy jobban bekaphassalak!

  Alighogy kimondta, egy ugrással kint termett a farkas az ágyból, és

  bekapta szegény kis Piroskát. Aztán, mint aki dolgát jól végezte,

  visszafeküdt és elaludt. Álmában olyan horkolást csapott, hogy csak úgy

  rezegtek tőle a kis ház ablakai.

  A vadásznak éppen arra vitt az útja. Ahogy meghallotta a nagy

  fűrészelést, csodálkozva állt meg. „Ejnye, hogy horkol ez az öregasszony -

  gondolta. - Csak nincs valami baja?”

  Bement a szobába, odalépett az ágyhoz; hát látja, hogy a farkas fekszik

  benne!

  - Megvagy, vén gonosztevő! - kiáltotta. - Mennyit kerestelek!

  Kapta a puskáját, le akarta puffantani. Már-már elhúzta a ravaszt, de

  akkor eszébe jutott: hátha a farkas megette a nagymamát! Nem lőtt rá,

  hanem előkereste a fiókból az ollót, fölvágta a vén ragadozó hasát, és

  kiszabadította Piroskát is meg a nagymamát is. Szegény öreg alig

  pihegett már; Piroska meg, ahogy kikerült a napvilágra, felsóhajtott:

  - Jaj, de féltem! Olyan sötét volt a farkas gyomrában!

  Köveket hoztak, megtömték velük a farkas hasát, aztán a vadász

  összevarrta a bőrét. Az ordas nemsokára fölébredt. Odébb akart állni, de

  ahogy kiugrott az ágyból, a nehéz kövek lehúzták a földre: lerogyott,

  elterült, és kiadta a páráját.

  Akkor az erdész megnyúzta a vadállatot, és hazavitte a bundáját.

  Nagymama megette a kalácsot, megitta a bort, és új erőre kapott tőle.

  Piroska pedig megfogadta:

  - Soha többé nem térek le az útról, és nem szaladgálok be az erdőbe, ha

  egyszer édesanyám megtiltotta.

  És ezzel vége is volna a mesének, ha folytatása nem volna. Mert - így

  beszélik - Piroska egyszer, nem sokkal ezután, ismét kalácsot vitt az

  erdőbe a nagymamának, és útközben találkozott egy másik farkassal.

  Alattomos, komisz jószág volt az is, szerette volna mindenáron letéríteni a

  kislányt az útról. De beszélhetett, amit akart! Akármilyen mézes-mázosan

  szólítgatta is, Piroska most már okosabb volt, ügyet sem vetett rá, sietett

  egyenesen a nagymamához.

  Letette a kosárkát az asztalra, aztán nyomban mesélni kezdte, mi történt.

  - Képzeld, nagymama, megint találkoztam egy farkassal! Tisztességgel

  köszönt, nyájasan szólt hozzám, de a szeme semmi jót nem ígért. Ha nem

  nyílt úton történik a dolog, biztosan bekapott volna!

  - Akkor jó lesz bereteszelni az ajtót, nehogy ránk törjön! - mondta a

  nagymama.

  Csakhamar kopogtatott is a farkas.

  - Nyiss ajtót, nagyanyó, én vagyok itt, a kis unokád, friss kalácsot, finom

  bort hoztam!

  Hanem azok odabent egy mukkot sem szóltak. A farkas egy ideig

  kapargatta, feszegette az ajtót, de hiába: a retesz jól tartott. Bosszúsan

  odébb ment hát, aztán megint visszajött, bekémlelt az ablakon, kódorgott

  a ház körül, végül pedig fölkapaszkodott a háztetőre, hogy majd ott

  kivárja, míg Piroska este hazaindul; akkor - gondolta - majd utána

  lopakodik a sötét erdőben, és fölfalja.

  De a nagymama kitalálta a szándékát, és túljárt az eszén. Azt mondta

  Piroskának:

  - Fogd a vödröt, kislányom, hurkát főztem tegnap, mit álljon itt a leve,

  hordd ki a házból, öntsd oda az eresz alá, abba a nagy kőteknőbe!

  Piroska nekiállt, hordta a hurkalevet, egyik vödörrel a másik után, míg

  tele nem lett vele az öblös kőteknő.

  Odafent a háztetőn a farkas orrát csakhamar megcsapta a hurkaszag.

  Ettől egyszerre nagyon nyugtalan lett, nyújtogatta a nyakát, szimatolt,

  topogott, csiklandozta az ínyét a finom illat. Addig izgett-mozgott, míg

  egyszer csak megcsúszott; elvesztette az egyensúlyát, legurult a tetőről,

  belepottyant a teknőbe, és megfulladt a hurkalében.

  Meg is érdemelte!

  Partager via Gmail Yahoo!

 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: