• Csipkerózsa

  CSIPKERÓZSA

  Élt egyszer réges-régen egy király meg egy királyné; szerették egymást,

  népük is szerette őket; gond, baj, betegség sosem szakadt rájuk; de hiába

  volt meg mindenük, hiába termett nekik hét határ, hiába álltak válogatott

  paripák az istállójukban, hiába virultak a világ legszebb virágai a

  kertjükben: a szívük tele volt bánattal, napestig csak azt sóhajtozták:

  - Ó, ha nekünk gyerekünk volna!

  De bármennyit sóhajtoztak, bárhogyan búsultak, nem teljesedett a

  kívánságuk. Már-már letettek a reményről is; alig szóltak már egymáshoz,

  mert ugyan mit is szólhattak volna a bánatukon kívül! A király

  magányosan járta az erdeit, de vadat sosem ejtett; a királyné meg egyre

  csak a kertjében tartózkodott, mintha sok dolga volna a világszép

  virágaival, pedig igazában rájuk sem tekintett, csak üldögélt a halastó

  partján, és búslakodott. Egyszer, ahogy megint ott szomorkodik a

  kőpadon, váratlanul loccsan egyet a víz, egy öreg béka ugrik ki a partra,

  odatotyog a királyné elé, és azt mondja:

  - Ne búsulj tovább, szépséges királyné; azért jöttem ide hozzád, hogy a

  tudtodra adjam: betelik végre a szíved vágya; nem múlik el egy egész

  esztendő, és lányod fog születni.

  Úgy is lett minden, ahogyan az öreg béka megjósolta: a királynénak lánya

  született: hanem az olyan gyönyörű volt, hogy a király azt sem tudta,

  hová legyen örömében. Nagy lakomát rendezett, és nemcsak rokonait,

  barátait, jó embereit hívta meg rá, hanem az ország javasasszonyait is.

  Tizenhárom ilyen javasasszony élt az országban, a királynak meg csak

  tizenkét aranyteríték volt a palotájában. Töprengtek, tanakodtak, mitévők

  legyenek, hogyan terítsenek tizenkét aranytányérral tizenhárom

  személyre. Végül a főudvarmester azt mondta:

  - Uram királyom, nincs más megoldás: az egyik javasasszonynak otthon

  kell maradnia.

  Minthogy ennél okosabbat senki se tudott tanácsolni, most már csak azt

  kellett eldönteni, ki legyen a tizenháromból az, akit nem hívnak meg.

  - Én azt ajánlom, hagyjuk otthon a legöregebbiket - szólt megint az

  udvarmester. - Az úgysem tud egyebet, mint zsörtölődni; zsémbes,

  morcos vénasszony, csak elrontaná a mulatságot. Aztán meg ő lakik

  valamennyiük közül a legtávolabb innét, ki tudja, talán el sem jut hozzá a

  lakoma híre!

  Ebben meg is egyeztek: kiküldtek tizenkét követet a tizenkét

  javasasszonyhoz, a tizenharmadikat meg otthon felejtették.

  Mikor a vendégek mind együtt voltak, nagy fénnyel, pompával

  megkezdődött az ünnepség. A javasasszonyok sorra odajárultak a

  bölcsőhöz, és mindegyik megajándékozta valamivel a gyermeket: az

  egyik jósággal, a másik szépséggel, a harmadik gazdagsággal,

  elhalmozták mindennel, amit csak kívánni lehet a világon. Tizenegyen

  már ráolvasták a maguk áldását, mikor hirtelen-váratlan betoppant a

  tizenharmadik. Nem köszönt senkinek, nem nézett senkire, futott

  egyenest a bölcsőhöz, s fennszóval így kiáltott:

  - Halljátok a szavamat, király és királyné! Ti ugyan nem hívtatok meg

  engem, de én mégis eljöttem: ne mondjátok, hogy fukar vagyok: én is

  hoztam valamit a gyermeketeknek. Mikor a királylány betölti tizenötödik

  évét, megszúrja egy orsóval az ujját, és holtan esik össze! Ez az én

  ajándékom, amiért így bántatok velem!

  Azzal sarkon fordult, és elhagyta a termet.

  A vendégek elszörnyedtek, a királyné a rémülettől ájultan hanyatlott

  csipkés párnáira.

  Akkor odalépett a bölcsőhöz a tizenkettedik javasasszony, aki még nem

  jutott szóhoz.

  - Ahhoz nincs erőm, hogy egészen föloldjam az átkot - mondta -, de

  enyhíteni tudok rajta. A királykisasszonynak nem halál lesz a sorsa,

  hanem csak százesztendős álom.

  Ettől fogva a királynak csak egyetlen gondja volt: hogyan óvhatná még a

  lányát a reá váró veszedelemtől. Szigorúan megparancsolta, égessenek el

  minden rokkát, minden orsót az országban; még azt is megtiltotta, hogy

  kendert vagy lent termesszenek a birodalmában.

  A királylányon pedig megfogant a sok áldás; olyan szép, olyan kedves,

  olyan okos és illemtudó teremtés volt, hogy aki látta, nyomban

  megszerette. Teltek-múltak az évek, a kislányból nagylány lett,

  gyönyörűséges hajadon, s eljött az a nap is, amikor betöltötte tizenötödik

  évét. Az ország népe szebbnél szebb ajándékokat küldött neki, s vége-

  hossza nem volt a sok köszöntőnek. Mikor aztán minden küldöttség

  elmondta mondókáját, és véget ért a születésnapi fogadás, a király

  befogott a hintójába, kihajtatott a királynéval meg az udvarnéppel egy kis

  sétakocsikázásra.

  - Levegőzünk egyet, kedves lányom, nem tartasz velünk? - kérdezte a

  lányát.

  Hanem az inkább otthon maradt. Az udvarnép elporzott, a kastély

  elcsendesedett, csak odalent a konyhán folyt tovább a sürgés-forgás:

  készültek az esti lakomára. A királylány egy ideig nézegette, amit a

  születésnapjára kapott - egy egész szoba megtelt a sokféle holmival -,

  aztán ráunt az ajándékokra, és sétálni kezdett a néma palotában.

  Hatalmas épület volt ez; volt egy szárnya, ahol a királykisasszony még

  soha életében nem járt; minek is járt volna, hiszen nem lakott benne

  senki, még csak vendéget sem szállásoltak soha ezekbe a szobákba.

  Ódon torony állt szárny végében, kőcsipkéit letördelték a viharok, falára

  fölfutott a repkény, s alkonyatkor, ha rásütött a nap, a borostyán kúszó

  zöldjéből vaksin hunyorogtak ki apró, vasrácsos ablakai.

  „Vajon mi lehet a kastélynak ebben az elhagyatott részében?” - gondolta

  a királykisasszony, s megállt a vaspántos, repedezett tölgyfa ajtó előtt.

  Lenyomta a rozsdás kilincset. Az ajtó csikordult egyet, és szinte magától

  kitárult. Hideg, pókhálós folyosóra lépett, termek és szobák nyíltak onnét,

  egyik a másik után; vastagon lepte őket a por, nehéz, dohos levegő úszott

  bennük, akár egy pincében. „Itt talán száz esztendeje sem nyitottak

  ablakot” - gondolta a királylány, és kíváncsian haladt tovább teremről

  teremre, szobából szobába, még a kamrákba is bekukkantott; de sehol

  nem talált semmit, legföljebb csak pókokat; nagy, körbe font hálóik

  közepén üldögéltek, és riadtan meredtek apró szemükkel a szokatlan

  látogatóra, vagy eszeveszetten menekültek fel lengő fonálhágcsójukon

  egy-egy sötét sarokba.

  A királylány pedig csak ment, ment előre, nyitogatta az ajtókat, hallgatta

  a léptei visszhangját meg az ódon falakról lepergő vakolat finom

  zizegését, s egyszerre csak odaért a torony aljába. A sötét, kőpadlós,

  kerek helyiségben ócska limlomok hevertek a fal tövében: egy törött

  páncél, egy félrebillent sisak, egy ezüstpitykés, foszladozó, divatból régen

  kiment ruhaderék, s ki tudja még mi minden. A királylány csodálkozva

  nézte ezt a sok régiséget, aztán ahogy megszokta a szeme a félhomály -

  mert kintről csak egyetlen rostélyos ablakszemen szűrődött be némi

  világosság -, megpillantotta a toronyalja zugában a csigalépcsőt: az

  vezetett fel a toronyba.

  Megállt a tövében, és fölnézett a szűk odúba; egy kicsit borsózott ugyan a

  háta, de azért mégiscsak elindult; ha már idáig eljött - gondolta -, nem

  fordul vissza anélkül, hogy a tornyot is be ne járná. Könnyű léptei alatt

  meg-megcsikordultak a kanyargó lépcső szuvas fokai. Először egészen

  sötét volt, aztán mintha gyér világosság derengett volna; egyszerre csak

  ott állt egy ajtó előtt, annak a résein szűrődött ki valamicske fény.

  Benyitott, és halkan felsikoltott a meglepetéstől: az ajtó kis kamrába nyílt,

  a kamrában ágy, asztalka, szék meg valami furcsa, pergő szerszám,

  amellett egy vénséges vén anyóka kuporgott, és szapora kézzel művelt

  valamit, de hogy mit, azt a királylány nem tudta; mert még sosem látott

  ilyesmit.

  - Jó napot, anyóka! - mondta, és kíváncsian belépett a kamrába.

  Az öreg bólintott, de nem tekintett fel a munkájából. A királylány közelebb

  lépett hozzá, nézte, nézte a furcsa, zümmögve pergő szerszámot, és

  megkérdezte:

  - Mit csinálsz, anyó?

  - Fonok - felelte az öreg.

  - Fonsz? - kérdezte csodálkozva a királylány. - Életemben soha nem

  hallottam még, hogy valaki fonjon. Mire jó az?

  - Arra, hogy a lenből fonál legyen, a fonálból meg ruha a te karcsú

  derekadra.

  - És mi az, ami olyan vígan pereg ott előtted?

  - Az az orsó. Gyere csak ide, nézd meg közelebbről, ha olyan kíváncsi

  vagy rá.

  A királylány odament, és sorra megnézett, megtapogatott mindent a

  rokkán: a kerekeket, a guzsalyt, a fonalat, az orsót; de ahogy az orsóhoz

  ért, olyan ügyetlenül nyúlt hozzá, hogy megszúrta vele az ujját. Abban a

  pillanatban beteljesedett a réges-régi átok: a királykisasszony

  lehanyatlott az ágyra, és mélységes mély álomba merült.

  És vele együtt álomba merült az egész kastély. A király meg a királyné

  éppen akkor érkezett haza kíséretével a kocsikázásból; beléptek a

  csarnokba s ott helyben azonnal elaludtak, és elaludt körülöttük az egész

  udvari nép. És elszenderültek a lovak az istállóban meg a kutyák az

  udvaron, a galambok a háztetőn meg a legyek a falon, még a tűzhelyen

  lobogó tűz is elcsöndesedett és elaludt, a sült nem sistergett tovább a

  serpenyőben, a víz nem rotyogott tovább a fazékban; a szakács éppen

  nyakon akarta vágni a szeles kuktát, de a keze megállt a levegőben, s

  elaludt ő is, a kukta is meg a kisszéken a konyhalány is; elpihent a szél is,

  és a kastély előtt egyetlen levél sem rebbent többé a fákon.

  Körös-körül pedig sűrű vadrózsasövény sarjadt, évről évre magasabbra

  nőtt, körülfonta és végül úgy befutotta a kastélyt, hogy többé semmi sem

  látszott belőle, nem látszott még a torony tetején szendergő lobogó sem.

  Az országban az öregebbek még jól emlékeztek a királykisasszony

  keresztelőjére, s ha idegen vetődött az országba, vagy a fiatalabbak

  faggatták őket a rózsabozót titka felől, mindig elmondták a gonosz

  boszorkány átkának meg a tizenkettedik javasasszony jóslatának a

  történetét. Hanem ahogy teltek-múltak az évek, az öregek lassacskán

  elhaltak, s velük a régi dolgok emlékezete is kiveszett; az apákból

  nagyapák, a fiúkból apák lettek, s azok már csak annyit tudtak mesélni a

  fiaiknak, hogy ott, a mögött a járhatatlan bozót mögött egy gyönyörű

  szép királylány alszik, Csipkerózsika a neve, és talán nem is fog fölébredni

  soha többé.

  Néha, messze földön egy-egy idegen királyfi is meghallotta az alvó

  Csipkerózsika hírét; fölkerekedett, és megpróbált áthatolni hozzá a

  sövényen; de a tüskés ágak olyan sűrűn összefonódtak, olyan erősen

  összekapaszkodtak, mint megannyi egybekulcsolt kéz. Aki közéjük

  merészkedett, egy ideig vagdosta őket fejszével, baltával, fűrésszel, aztán

  elfáradt, fönnakadt a tövisek közt, az indák körülölelték, rátekeredtek,

  megfojtották, s híre-hamva sem volt többé. Így jártak mind egymás után;

  szomorú sorsuknak messze földön híre kelt, s végül már senki sem akadt,

  aki megpróbálta volna kiszabadítani vadrózsabörtönéből az alvó

  Csipkerózsát.

  A bozót pedig csak nőtt, növekedett; nem merészkedett a közelébe senki,

  még a vándormadarak is elkerülték.

  Aztán hosszú-hosszú évek után ismét ellátogatott egy királyfi abba az

  országba. Már akkor senki nem tudta igazában, hogyan támadt, mit is rejt

  a vadrózsarengeteg; beszéltek ezt is, azt is, különféle mendemondák

  jártak szájról szájra; a királyfi hiába kérdezősködött, az emberek csak a

  vállukat vonogatták. Ő azonban nem hagyta annyiban a dolgot, s végül is

  talált az országban egy igen-igen vén apókát, aki még az öregapjától

  hallotta valaha gyerekkorában, hogy abban a vadonban van valahol egy

  kastély, s benne alszik időtlen idők óta, talán már száz esztendeje is a

  világszép királylány, Csipkerózsa, és vele a szülei, a király meg a királyné

  s mind az egész udvaruk.

  Akkor a királyfi felsóhajtott, s végül így szólt:

  - Ha száz ilyen erdő áll is az utamba, nekivágok, és fölkeltem álmából

  Csipkerózsát!

  A jó öreg hiába tartóztatta, a királyfi nem hallgatott rá, s egy karddal

  nekiindult a bozótnak. És ahogy ért, és fölemelte a kardját, hogy utat

  vágjon magának a tüskés indák közt, a sűrű sövény egyszeriben

  kivirágzott, a bokrok bókolva szétváltak előtte, sértetlenül átengedték,

  aztán szelíden ismét összeborultak utána. Mert éppen ekkor telt le a száz

  esztendő, és ez volt az a nap, amelyen föl kellett ébrednie

  Csipkerózsának.

  A királyfi pedig ment a virágos vadonban; egyetlen ág nem tartóztatta fel,

  egyetlen tüske nem karcolta meg. Belépett a kastély udvarára és

  körülnézett. A lovak ott feküdtek az istállóban a szalmán, és aludtak; a

  foltos vizslák és agarak ott hevertek a tornác alatt, és aludtak; és a ház-

  tetőn fönt ültek a galambok, fejüket a szárnyuk alá dugták és bóbiskoltak.

  Átment az udvaron, és bement a palotába. Odabent aludtak a falon a

  legyek; a konyhán a szakács még mindig úgy tartotta a kezét, mintha

  nyakon akarná csapni a kuktát; a konyhalány ott ült a kisszéken, ölében a

  tyúkkal, amit meg akart kopasztani. A csarnokban ott feküdtek mind az

  udvari emberek, fent a trónon a király meg a királyné, és mindnyájan

  aludtak.

  A királyfi pedig ment tovább, egyre tovább, végig a palotán, végig a

  hosszú folyosón, teremről teremre, szobáról szobára a néma,

  százesztendős csöndben, s itt már nem látott mást, csak egy-egy

  mozdulatlanul alvó pókot, porlepte, kerek hálója közepén. Végül elért a

  torony aljába, fölment a csigalépcsőn, benyitott a kis kamrába, és

  meglátta az ágyon az alvó Csipkerózsát.

  Egy pillanatig úgy állt ott, mint akit megbűvöltek, mert a királylány olyan

  szép volt, amilyet ő még csak elképzelni sem tudott. Nézte, nézte, és

  moccanni sem mert, mintha attól félne, hogy ha fölébreszti, egyszeriben

  eltűnik a szeme elől, mint egy tündér. Aztán halkan, lábujjhegyen

  odament hozzá, térdre ereszkedett az ágya mellett, és megcsókolta.

  Ahogy az ajka hozzáért, Csipkerózsa sóhajtott egyet, arca kipirult, szeme

  fölpattant; mosolyogva nézett a királyfira, úgy kérdezte:

  - Ki vagy te?

  A királyfi pedig felelte:

  - Eljöttem hozzád, hogy fölébresszelek százesztendős álmodból, és

  megkérjem a kezedet.

  Csipkerózsa nem szólt semmit, csak odanyújtotta neki a kezét, és

  odahajtotta fejét a vállára. Aztán elindultak, kart karba fűzve, végig a

  lakatlan termeken és szobákon. A pókok fölijedtek, és riadtan menekültek

  a sötét sarokba. Az öreg tölgyfa ajtó csikorogva tárult ki előttük. Beléptek

  a csarnokba. Ott egyszerre fölébredt a király meg a királyné meg az

  udvari nép; odakint az istállóban fölkeltek fektükből a lovak, megrázták

  magukat, és nyihogni kezdtek; a tornác alatt fölugrottak a kutyák,

  farkukat csóválták, és vidáman csaholtak; a háztetőn a galambok ki-

  húzták fejüket a szárnyuk alól, körülnéztek, és nekirepültek a messzi

  határnak; a falon futkározni kezdtek a legyek, a konyhában a tűzhelyen

  föllobbant és táncba fogott a láng, a serpenyőben sercegve sült a

  pecsenye, a szakács hatalmas nyaklevest adott a kuktának, a szolgáló

  megdörgölte a szemét, nyújtózott egyet a kisszéken, és tovább

  kopasztotta a tyúkot.

  A királyfi pedig feleségül vette Csipkerózsát, hét országra szóló

  lakodalmat ültek, és boldogan éltek, míg meg nem haltak.

  Partager via Gmail Yahoo!

 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: