• A tavitündér

  A TAVITÜNDÉR

  Élt egyszer valaha régen egy molnár a feleségével. Szerették egymást,

  boldogan éltek, jól ment a soruk, évről évre gyarapodott a vagyonuk.

  Hanem a balszerencse többnyire loppal jár, s orvul csap le az emberre.

  Így történt a molnárral is: egyszerre csak elkezdett apadni a vagyonkája,

  addig-addig, míg a végén már-már elúszott a malma is, amelyben lakott.

  Ott tartott a szerencsétlen, hogy napról napra azt várta, mikor verik meg

  a dobot az udvarán, mikor árverezik el a feje fölül a tetőt.

  - Koldusbotra jutunk, mehetünk világgá - sóhajtozta sokszor.

  Szegény már aludni sem tudott, elvette a sok gond az éjszakai

  nyugodalmát. Jóformán a szemét sem hunyta le, csak töprengett,

  emésztette magát, és forgolódott keservesen az ágyában.

  Egyszer egy hajnalon már napkelte előtt talpon volt; gondolta, kimegy

  egy kicsit a szabadba, hátha így könnyíthet valamicskét a szívén. Ide-oda

  barangolt a környéken, s éppen akkor ért fel a malomgátra, amikor az

  égen felragyogott az első napsugár.

  Abban a pillanatban a molnár mintha valami lágy csobbanást hallott volna

  a tóban. Meglepődve megfordult: hát egy szép lány emelkedett ki a

  szeme előtt a vízből; finom, szép kezével összefogta a haját, s ez a sűrű

  haj kétoldalt leomlott, egész habfehér testét beborította.

  „Ez a tó tündére!” - gondolta a molnár, és félelmében moccanni sem

  mert.

  A tavitündér azonban rámosolygott, lágyan csengő hangon a nevén

  szólította, és megkérdezte tőle, miért olyan szomorú. A molnár eleinte

  csak hallgatott, de a tündér addig biztatta, addig bátorította, míg a végén

  megemberelte magát, és elmondta a búját-baját.

  - Azelőtt jómódban éltünk, most meg olyan szegények vagyunk, akár a

  templom egere!

  - Légy nyugodt - mondta a tavitündér -, gazdagabbá és szerencsésebbé

  teszlek, mint amilyen valaha is voltál. Ennek fejében csak egyet kell

  megígérned: azt, hogy nekem adod az első újszülöttet, amelyik a

  házadban látja meg a napvilágot.

  A molnár azt gondolta magában: „Ugyan mi más újszülött lehetne otthon,

  mint egy kutya- vagy egy macskakölyök!”

  Ráállt az alkura, a tündér pedig alámerült a tóba.

  A molnár egészen megvigasztalódott, sietett haza a malomba, hogy

  elújságolja a feleségének, milyen szerencse érte, s hogy véget értek már

  a rossz napok, letelt a hét szűk esztendő, s megint jólét köszönt rájuk.

  Hát amint befordul a kapun, szalad elébe vidáman a szolgálólány, és már

  messziről lelkendezve kiabálja:

  - Molnár uram! Molnár uram! Örvendezzék! Nagy újság van a házban!

  - Ugyan mi? - kérdezte a molnár.

  - Negyedórája sincs még, hogy a molnárné asszony gyönyörű kisfiú hozott

  a világra!

  A szerencsétlen molnárt mintha villám sújtotta volna. Csak állt, állt

  szegény feje, és elsötétült előtte a világ. Lám, rászedte az álnok tündér;

  előre tudta, hogy fia fog születni, és fondorlatosan elcsalta tőle! Leszegett

  fejjel lépett oda a felesége ágyához.

  - Talán nem is örülsz ennek a szép gyereknek? - kérdezte az asszony

  neheztelve, ahogy meglátta az ura szomorú képét.

  Erre a molnár leült az ágya szélére, tenyerébe hajtotta a homlokát, és

  akadozva, könnyeivel küszködve elmesélte, mi történt vele, mit ígért a

  tavitündérnek.

  - Mit ér a szerencse, mit ér a gazdagság, ha el kell veszítenem édes egy

  fiacskámat?! - kesergett. - De hát mit tehetek?

  Még aznap eljöttek a rokonok szerencsét kívánni. A molnár nekik is

  elmondta a dolgot, tőlük is tanácsot kért, de azok csak a vállukat

  vonogatták, nem tudtak mit mondani, csak azt nézték, hogy minél előbb

  elbúcsúzhassanak; iparkodtak kifelé, akár egy halottasházból.

  A molnárékra pedig jó napok virradtak. Amihez a gazda hozzákezdett,

  minden sikerült neki. Konyha-kamra mintha magától telt volna meg, és

  éjszakánként megfiadzott a ládafiában a pénze. Hamarosan gazdagabb

  lett, mint valaha.

  De akármilyen jómódba jutott is, nem tudott igazán örülni neki. Egyre

  gyötörte a szívét az ígéret, melyet a tavitündérnek tett. Valahányszor a tó

  mellett vitt el az útja, mindig elfogta a félelem, hátha felbukkan a tündér,

  és figyelmezteti az adósságára. A kisfiúnak pedig a világért sem volt

  szabad a partnak még csak a tájékára sem mennie.

  - Vigyázz - mondogatta neki az apja -, veszedelmes hely az: egyszercsak

  kinyúlik a vízből egy kéz, és leránt a mélybe!

  Nem is ment a fiú soha arrafelé; de a tündér sem mutatkozott többé. A

  molnár kezdett lassacskán megnyugodni.

  Teltek-múltak az évek, a gyerek szép legénykévé serdült, és beállt tanulni

  egy vadászhoz. Jól kitanulta a mesterségét, derék vadász lett belőle, s a

  falusi földesúr szívesen a szolgálatába fogadta.

  Lakott abban a faluban egy szép, szemrevaló, becsületes leány. Ez

  nagyon megtetszett a vadásznak. Egyre csak ott sétálgatott az ablaka

  alatt, aztán egy szép napon beállított hozzá egy nagy csokor virággal, és

  megkérte a kezét. A lány igent mondott, és hamarosan megülték a

  lakodalmukat. A földesúr nászajándékul takaros kis házat adott a

  fiataloknak; s ettől fogva ott éltek boldogan, békességben, szíves

  szeretetben.

  Történt egyszer, hogy a vadász egy szép karcsú őzet vett üldözőbe. A vad

  kifutott az erdőből a szabad mezőre, de a vadász utána iramodott és

  lelőtte. Örült neki, mert ritka szép állat volt; nyomban nekiállt, és

  megnyúzta a késével. Munka közben véres lett a keze; nem akart így

  beállítani a feleségéhez.

  „Még megijedne azt hinné, megvágtam magamat” - gondolta.

  Ott volt a közelben a tó, ezüstösen csillogott a tükre, félkörben nádas

  zöldellt körülötte, elöl pedig szép gyepes parttal lejtett színéig a mező.

  Odább pedig a malomgátat lehetett látni meg a malom mohos tetejét; de

  ott hosszú esztendők óta más őrölte a búzát, mert az öreg molnár

  feleségestül a sírban nyugodott már.

  A fiatal vadásznak eszébe sem jutott, hogy ehhez a tóhoz neki

  hajdanában még csak közelíteni sem volt szabad. Ledobta a vad lenyúzott

  bőrét a gyepre, beszúrta a földbe a vadászkését, melléje letette a

  táskáját, s odalépett a vízhez, hogy lemossa a kezét.

  Abban a pillanatban, amint az ujját belemártotta, felbukkant a tóból a

  tündér. Gyöngyöző kacagással megrázta hosszú haját, nedves két karját a

  vadász nyakára fonta, és olyan gyorsan lerántotta magával a mélybe,

  hogy a hullámok tüstént összecsaptak felettük.

  Nemsokára beesteledett, de a kis falusi házban hiába várta a vadászt a

  felesége. Minél tovább várt, annál jobban elfogta szívét a szorongás. Ha

  az ember aggódik valakiért, sok minden megfordul az eszében. Szegény

  asszony is vissza-visszagondolt most arra, amit az ura mesélt neki téli

  estéken a gyerekkoráról: a fondorlatos tavitündérről meg arról, hogy az

  édesapja sosem engedte a tó közelébe.

  Nagy aggodalmában végül is fölkerekedett, és kiment a tóhoz. S ott

  megtalálta földbe szúrva az ura vadászkését és mellette a vadásztáskát.

  Most már nem is kételkedett benne, hogy bekövetkezett a

  szerencsétlenség: a tavitündér valóra váltotta a réges-régi ígéretét, és

  eljött az uráért. Jajgatva, kezét tördelve hívogatta kedvesét, de hiába,

  nem felelt neki más, csak a gyenge visszhang. Átfutott a tó túlsó partjára,

  hajlítgatta szerte a sűrű nádat, végigszaladt a malomgáton, s egyre az

  ura nevét kiabálta, de hasztalanul. Akkor átkozni kezdte a tavitündért,

  arra sem jött azonban válasz. A tó tükre meg sem rezzent, csak a félhold

  bámult rá mozdulatlanul a vízből.

  Szegény asszony még futkosott egy ideig reménytelenül a tó körül, hol

  hangosan kiáltozott, hol csöndesen zokogott; végül kimerült, ereje

  fogytán a földre hanyatlott és elaludt.

  Álmában meredek sziklák közt kúszott fölfelé. Kezét tüske tépte, lábát

  inda béklyózta, arcát eső verte, hosszú haját heves szél zilálta. Végre

  felért a tetőre s ott egyszeriben egészen más kép tárult eléje. Az ég kéken

  ragyogott, a lágy levegő szinte simogatta; szelíd lejtő ereszkedett lefelé,

  tarka virágos mező zöldellt előtte, s annak a közepén takaros kis kunyhó

  állt.

  Odament a kunyhóhoz, és benyitott. Fehér hajú öregasszony üldögélt

  benne, és barátságosan feléje bólintott.

  Szegény asszony ebben a pillanatban fölébredt.

  A nap már fönt állt az égen, körös-körül mosolygott a határ; csak az ő

  szíve volt tele szomorúsággal. Eltökélte magában, hogy amit álmodott,

  meg is fogja tenni; nekiindult a nagy hegynek, hátha ott kap valami jó

  tanácsot, hiszen úgy szerette a férjét, hogy a világ végére is elment volna

  érte.

  Nagy keservesen felkapaszkodott a sziklák közt a meredeken, és fent a

  tetőn úgy talált mindent, ahogyan álmában látta.

  Az öregasszony szívesen fogadta, leültette, és így szólt hozzá:

  - Bizonyára valami nagy baj ért, hogy eljöttél hozzám az én magányos

  kunyhómba.

  Az asszony sírva mesélte el neki szomorú történetét.

  - Vigasztalódjál meg - mondta az öreg -, majd én segítek rajtad. Itt van

  egy aranyfésű; várd meg, míg telihold lesz, akkor menj ki a tóhoz, ülj le a

  partján, és fésüld meg vele hosszú fekete hajadat. Mikor elkészültél, tedd

  a fésűt a partra, meglásd, mi történik.

  Az asszony hazament, de bizony nagyon lassan telt az idő teliholdig.

  Végre aztán feljött a fényes korong az égre. Az asszony kiment a tóhoz,

  leült a parton, fésülni kezdte hosszú fekete haját az aranyfésűvel; mikor

  elkészült, letette a fésűt a partra. Nem sokat kellett várnia: zúgni kezdett

  a víz, majd egy hatalmas hullám tornyosult fel, kicsapott a partra, és

  elragadta a fésűt. Abban a percben, ahogy a fésű elsüllyedt, kettévált a

  víz, és a vadász feje a tó tükre fölé emelkedett. Egy árva szót sem szólt,

  csak szomorúan ránézett a feleségére. Azon nyomban előzúdult egy

  második hullám, és elborította. Aztán ismét elnyugodott minden; a tó

  megint olyan sima volt, mint annak előtte, csak a telihold ábrázata

  csillogott a színén.

  Szegény asszony szomorúan tért haza, de aznap éjszaka újra látta

  álmában az öregasszony kunyhóját. Másnap reggel ismét útra kelt, s

  elpanaszolta búját-baját a bölcs vénségnek. Az egy aranyfurulyát adott

  neki, és azt mondta:

  - Várd meg amíg fölkel a telihold, akkor fogd a furulyát, ülj ki a partra, és

  fújj el rajta egy kis nótát: aztán ha vége a dalocskának, tedd le a furulyát

  a partra, meglásd, mi történik.

  Az asszony megint szóról szóra megfogadta az öregasszony tanácsát. Alig

  tette le a furulyát a fövenyre, zúgni-búgni kezdett a tó, egy hatalmas

  hullám csapott ki a partra, és elragadta a furulyát. A következő

  szempillantásban kettévált a víz, és megjelent a vadász, de már nemcsak

  a feje, hanem derékig az egész ember. Epekedve tárta ki karját a felesége

  felé, de hiába, ismét feltornyosult egy második hullám, és magával

  sodorta a mélybe.

  „Jaj, mit érek vele - sóhajtott a szegény asszony -, ha csak megpillantom

  az én édes-kedvesemet, de mindjárt el is veszítem!”

  Szívét megint elöntötte a bánat, de álmában harmadszor is megjelent az

  anyóka kunyhója. S ő harmadnap reggel újból útnak indult. A bölcs

  vénség most egy aranyrokkát adott neki, megvigasztalta, és azt mondta:

  - Még nem tettünk meg mindent, amit lehet. Várd meg, míg a telihold

  feljön, akkor fogd a rokkádat, ülj ki vele a partra, fond tele a csévét; ha

  elkészültél, tedd a rokkát a víz közelébe, meglásd, mi történik.

  Az asszony megint rendre úgy tett mindent, ahogyan az öregasszony

  meghagyta neki. Mikor fölkelt a telihold, kiment rokkájával a partra, és

  szorgalmasan nekilátott a fonásnak, míg a len el nem fogyott és a cséve

  meg nem dagadt a fonáltól. Aztán letette a partra a rokkát. Abban a

  percben zúgni kezdett a tó, hevesebben zúgott, mint bármikor addig, egy

  nagy hullám tornyosult föl rajta, kicsapott a partra és elragadta a rokkát.

  S akkor kibukkant a vízből a vadász feje, kiemelkedett egész teste, egy

  szempillantás alatt a parton termett, megfogta a felesége kezét, s futni

  kezdett vele.

  Hanem mögöttük egyszerre nagy zúgás támadt, a tó tükre tajtékot

  hányva fölemelkedett, és egy toronymagas hullám kicsapott a mezőre,

  mint az özönvíz. A menekvők már azt hitték, végük van. A haragos hullám

  már a sarkukat csapdosta; még egy lépés, és elnyeli őket. Akkor az

  asszony sikoltva segítségért kiáltott az anyókához. Abban a

  szempillantásban egyikük levelibékává változott, másikuk kecskebékává.

  Az áradat átzúdult fölöttük, de nem tudott kárt tenni bennük, csak

  messze-messze elsodorta őket egymástól.

  Mikor a víz visszahúzódott, az öreganyó ismét emberré változtatta őket.

  Csakhogy egyikük sem tudta, hová lett a párja; idegen emberek közé

  kerültek, akik még csak hírét sem hallották az ő hazájuknak. Egyik is,

  másik is nagy völgybe jutott, magas hegyek választották el őket

  egymástól.

  Hogy valahogyan megéljenek, elszegődtek mind a ketten

  birkapásztornak. Éveken át terelgették a nyájukat mezőről mezőre, és a

  szívük tele volt bánattal, vágyakozással.

  Egyszer aztán megint kitavaszodott, kizsendült a föld, rügyeztek a fák, s

  ők ismét kihajtották nyájukat a sarjadó mezőre. És valahogyan úgy

  történt, hogy éppen szemközt terelték egymással a birkáikat, egyikük

  lefelé a lejtőn, másikuk fölfelé a hegyoldalon.

  Egy lankás réten találkoztak. Nem ismerték fel egymást, de nagyon

  örültek mind a ketten: legalább most már nincsenek olyan egyedül.

  Ettől fogva együtt legeltették a nyájukat. Beszélni nemigen beszéltek, de

  a szívük mintha lassacskán egy kicsit megvigasztalódott volna.

  Egy este, éppen telihold volt, s a nyájak már lepihentek, a hajdani vadász

  elővette a furulyáját, s elfújt rajta egy szép szomorú nótát.

  A pásztorlány egyszeriben keserves sírásra fakadt.

  - Miért sírsz? - kérdezte a társa.

  - Hogyne sírnék, hogyne keseregnék! Hiszen akkor is ilyen szép telihold

  volt, amikor utoljára fújtam ezt a nótát, és az én édes-kedvesem feje

  kibukkant a vízből!

  Akkor a vadásznak mintha hirtelen hályog esett volna le a szeméről:

  egyszerre megismerte az ő kedves feleségét.

  S ahogy a telihold belevilágított arcába, az asszony is megismerte őt.

  Megölelték, megcsókolták egymást, és olyan boldogok voltak, úgy örültek

  a viszontlátásnak, hogy ha akarnám, sem tudnám elmondani. A szó kevés

  ahhoz; csak a képzelet érhet fel ekkora boldogsághoz.

  Partager via Gmail Yahoo!

 • Comments

  1
  Saturday 15th February 2014 at 16:46

  hmmmmmmmm....... gyönyörű   Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: