• A szent éjszaka

  A SZENT ÉJSZAKA

  Karácsony napja volt, valamennyien a templomba mentek, csak nagyanyó és én maradtunk

  odahaza. Azt hiszem, az egész házban egyedül voltunk. Mi azért nem mehettünk a

  többiekkel, mert egyikünk nagyon fiatal volt, a másikunk pedig már nagyon öreg. És mi mind

  a ketten olyan szomorúak voltunk, hogy nem mehettünk el a hajnali misére és nem

  gyönyörködhettünk a sok-sok égő gyertyában.

  Amint így egyedül üldögéltünk, elkezdett nagyanya mesélni.

  - Volt egyszer egy ember - mondta, - aki kiment a sötét éjszakába, hogy tüzet kölcsönözzön.

  Házról-házra járt és mindenhová bekopogtatott. - Jó emberek segítsetek rajtam! - mondta.

  - A feleségemnek gyermeke született és tüzet akarok gyújtani,

  hogy felmelegítsem őt meg a kisdedet.

  De késő éjszaka volt és mindenki mélyen aludt. Senki sem válaszolt.

  Az ember tehát csak ment, mendegélt. Végre észrevette, hogy nagy messze valami tűz

  világol.

  Abban az irányba vándorolt tovább és meglátta, hogy a tűz kint a szabadban lobog.

  Fehér juhnyáj pihent és aludt a tűz körül és egy öreg pásztor üldögélt ottan és őrizte a

  nyájat.

  Mikor az ember, aki tüzet keresett, odaért a juhokhoz, meglátta, hogy három hatalmas

  komondor fekszik a pásztor lábánál. Mind a három fölébredt, mikor arrafelé tartott,

  kinyitották széles szájukat, mintha ugatni akarnának, de egy hang sem hallatszott. Az ember

  látta, hogy a szőrük fölborzolódott a hátukon, látta, hogy éles foguk fehéren villogott a

  tűzfényben és hogy nekirohannak. Érezte, hogy az egyik a tuba fele harap, a másik meg a

  keze felé; a harmadik pedig a torka felé. De mintha a foguk, amikkel harapni szerettek volna,

  nem engedelmeskedett volna és így az embert semmi baj nem érte. Most az ember tovább

  akart menni, hogy megkapja, amire szüksége van. De a juhok olyan sűrűn feküdtek egymás

  hegyén-hátán, hogy nem tudott előre jutni.

  Ekkor egyszerűen fellépett az állatok hátára és úgy ment a tűz felé.

  És egy állat sem ébredt fel, de még csak meg sem mozdult.

  Idáig jutott a nagyanya a mesélésben, anélkül, hogy megzavartam volna, most azonban

  igazán félbe kellett szakítanom.

  - Miért nem mozdultak meg a juhok, nagyanyám? - kérdeztem.

  - Azt majd meghallod nemsokára, - mondta nagyanya és tovább folytatta a történetet.

  - Mikor a férfi már közel ért a tűzhöz, a pásztor feltekintett.

  Öreg, haragos ember volt, barátságtalan és kemény mindenkivel szemben. Mikor meglátta,

  hogy az idegen feléje közeledik, felkapta hosszú hegyes botját, mely mindig a kezében volt,

  mikor a nyájat őrizte és az idegen felé hajította. A bot sivítva röpült a vándor felé, de mielőtt

  eltalálta volna, elkanyarodott tőle és búgva sivított el mellette, ki a mezőre.

  Mikor nagyanya idáig jutott, ismét félbeszakítottam.

  - Nagyanyám, miért nem akarta a bot eltalálni azt az embert?

  Nagyanya azonban nem is törődött a kérdésemmel, hanem tovább folytatta az elbeszélését.

  - Most odalépett az ember a pásztorhoz és így szólt hozzá:

  - Jó ember, segíts rajtam és adj kölcsön egy kis parazsat!

  A feleségemnek gyermeke született és tüzet kell raknom, hogy felmelegítsem őt meg a

  kisdedet.

  A pásztor a legszívesebben nemet mondott volna, de azután a kutyákra gondolt, melyek nem

  harapták meg az idegent,

  meg a juhokra, melyek nem ugrottak föl és végül a botjára,

  mely nem akarta eltalálni, bizony megfélemedett és nem merte megtagadni tőle, amit kért.

  - Végy csak, amennyi kell! - mondta az idegennek.

  A tűz már éppen kialvóban volt. Nem volt ott már sem darabfa, sem gally, csak nagy halom

  zsarátnok, az idegennek pedig nem volt sem tűzlapátja, sem serpenyője, amiben a parazsat

  elvihette volna.

  A pásztor jól látta ezt és azért újból biztatta:

  - Végy csak amennyi tetszik! - és már előre örült annak, hogy az idegen úgy sem fog tudni

  tüzet vinni magával.

  Az ember azonban lehajolt és puszta kezével néhány parazsat kapart elő a hamuból és azt a

  köpenyébe takargatta. És a parázs sem a kezét nem égette meg, mikor hozzányalt, sem a

  köpenyét, amiben úgy vitte, mintha csak dió vagy alma lett volna.

  Erre már harmadszor szakítottam félbe a mesét.

  - Nagyanyó, miért nem akarta a parázs megégetni annak az embernek a kezét?

  - Mindjárt meghallod, - mondta nagyanya és tovább folytatta a történetet.

  - A pásztor, aki gonosz és haragos ember volt, mindezt látta, akkor nagyon elcsodálkozott:

  - Micsoda éjszaka lehet ez, hogy a kutyák nem harapnak, a juhok nem félnek, a botom nem

  talál és tűz nem éget?

  Visszahívta az idegent és ezt kérdezte tőle:

  - Minő éjszaka ez?

  És hogy van az, hogy mindenek olyan kegyesek hozzád?

  Erre az idegen így felelt:

  - Én nem mondhatom meg Néked, ha magad nem látod!

  - És azzal tovább sietett, hogy minél előbb tüzet rakhasson és felmelegítse a feleségét és a

  kisdedet.

  A pásztor azonban úgy gondolta, hogy nem téveszti el a szem elől ezt az embert, míg meg

  nem tudja, hogy mit is jelentsenek mindezek. Fölszedelőzködött tehát és utána ment, míg el

  nem jutott oda, ahol az lakott. Ekkor látta a pásztor, hogy az idegennek még csak kunyhója

  sincsen, hanem csak egy szikla-barlangban feküdt a felesége és a gyermeke és ott semmi

  más nem volt a hideg sivár kőfalaknál. A pásztor úgy gondolta, hogy a szegény ártatlan

  csecsemő halálra fázik a barlangban és bár keményszívű ember volt, mégis ellágyult és

  segíteni akart a gyermeken. Leoldozta hát válláról a háti-zsákját és elővett belőle egy puha,

  fehér báránybőrt, odaadta az idegennek és azt mondta, hogy takarja be vele az alvó kisdedet.

  De alig hogy megmutatta, hogy ő is tud jószívű lenni, a szemei egyszerre fölnyíltak és olyant

  látott, amit eddig nem láthatott és olyant hallott, amit eddig nem hallhatott.

  Látta, hogy ezüstszárnyú kis angyalkák állnak sűrűn körülötte és mindegyikének hárfa van a

  kezében és mindegyik hangosan énekelte, hogy ma született nékünk a Megváltó, aki a

  világot feloldja bűneiből.

  Most aztán megértette, hogy miért volt ma éjszaka minden olyan vidám és hogy miért nem

  akart rosszat tenni senki sem. De nemcsak a pásztor körül voltak angyalok, hanem

  angyalokat látott, ahová csak tekintett. Ott ültek bent a barlangban, ott ültek kint a hegyen és

  ott lebegtek fent az égben. Csapatostól jöttek és mentek, de mindannyiszor megálltak és

  megnézték egy pillanatra a kisdedet.

  Oly nagy öröm, vigasság, ének és zene volt a sötét éjszakában, aminőt ő eddig soha sem

  látott. Úgy megörült, hogy felnyíltak szemei, térdre borult és úgy adott hálát az Istennek.

  Midőn idáig jutott el nagyanya, felsóhajtott és így szólt:

  - És amit ez a pásztor látott, azt mi is megláthatjuk,

  mert az angyalok minden karácsony éjjel fent lebegnek az égben,

  csak észre kell vennünk őket.

  Majd kezét a fejemre téve, így szólt nagyanyám:

  - Emlékezz erre vissza, mert ez igaz, mint ahogy én látlak téged és te látsz engem. És nem a

  gyertyáktól, nem a lámpáktól függ, nem a holdvilágtól, avagy a napfénytől függ, hanem az a

  legfontosabb, hogy olyan szemünk legyen, amely meglátja az Úr dicsőségét!

  Partager via Gmail Yahoo!

 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: