• A rút kiskacsa

  A RÚT KISKACSA

  De szép is volt azon a nyáron a határ! Sárgultak a búzatáblák, a zab még zölden bólogatott, a

  kaszálókon petrencékbe hordták a szénát; piros lábú gólyák lépdeltek méltóságteljesen a

  réteken, és egyiptomi nyelven kerepeltek - ez volt az anyanyelvük. A gabonaföldeket,

  kaszálókat sűrű erdők övezték, s az erdők ölén mély vizű tavak csillogtak. Szép volt, nagyon

  szép volt a határ!

  Mély árkokkal körülszegett, régi udvarház melengette öreg falait a napsütésben. Környékét

  fölverte a lapu, falai tövétől az árkok széléig kedvükre nőttek-terpeszkedtek az óriási

  lapulevelek; egy-egy magasabb bokor alatt kényelmesen megállhatott volna egy kisgyerek.

  Ez a zöld sűrű valóságos rengeteg erdő volt annak a kacsának, amelyik itt ült a fészkén,

  hogy tojásait kiköltse. Sokáig kellett melengetnie a tojásokat, s a kacsa sokat unatkozott:

  vendég ritkán vetődött el hozzá, a társai meg az árkok vizében bukdácsoltak, nem szívesen

  totyogtak ki a szárazra, hogy a világ folyásáról társalogjanak vele a lapulevelek alatt.

  Egy nap aztán fölpattant az első tojáshéj, utána a második, s a többi. "Sip-sip!" - örültek meg

  a világnak a fiókák, s kigombolyodtak a tojásból, mint megannyi megelevenedett

  tojássárgája.

  - Háp-háp! - az öreg kacsa csak ennyit mondott. A kiskacsák ott nyüzsögtek körülötte,

  kíváncsian nézték a lapulevelek zöld sűrűjét, s az anyjuk hagyta, mert a zöld szín jót tesz a

  szemnek.

  - Ó, micsoda óriási nagy a világ! - álmélkodtak a kicsinyek; persze itt már másképp érezték

  magukat, mint benn a szűk tojásban.

  - Azt hiszitek, ez az egész világ? - kérdezte az anyjuk. - A kert túlsó fele is hozzátartozik, de

  még a pap földje is. De ott még én se jártam. No, megvagytok-e valamennyien? - Kinyújtotta

  a nyakát, és végignézett a kis seregen. - Dehogy vagytok, hiszen lám, a legnagyobbik tojás

  még ott hever a fészekben. Jaj, meddig melengessem még? Most már igazán unom! - De mit

  tehetett, visszaült a tojásra.

  - Hogy vagyunk, szomszédasszony? - kérdezte egy öreg kacsa, aki látogatóba jött hozzá.

  - Annyi bajom van ezzel az egy tojással - panaszkodott a kacsa. - Nem győzöm kivárni, hogy

  felpattanjon. Hanem nézd meg a többit! Soha életemben nem láttam különb kiskacsákat.

  Egytől egyig arra a semmirekellő apjukra ütöttek. Még csak el se jött hozzám.

  - Hadd látom azt a csökönyös tojást! - mondta a kacsanéne. - Alighanem pulykatojás, nekem

  elhiheted! Én tudom, mert egyszer én is megjártam. Pulykatojásokat költöttem ki, s mennyit

  vesződtem a kicsinyekkel! Mert a pulyka mind retteg a víztől. Nem mentek azok a vízbe, se

  szép szóra, se parancsra! Mutasd csak azt a tojást! Hát ez bizony pulykatojás! Hagyd csak itt

  a fészekben, s inkább a többit tanítsd úszni.

  - Még elüldögélek rajta egy kicsit - mondta a kacsa -, most már nem hagyom itt, ha már

  ennyit melengettem.

  - Ahogy tetszik! - mondta az öreg kacsanéne, azzal eltotyogott.

  Végre-végre megpattant a nagy tojás héja. - Pip, pip! - sipogta a fióka, és kikászálódott a

  nagyvilágra. Milyen rút volt szegény, és milyen nagy! Az anyja jól szemügyre vette. "igen

  nagy ez kacsának - gondolta magában. - Egészen más, mint a többi. Kispulyka volna? Majd

  elválik mindjárt, gyerünk csak a vízhez! Úsznia kell, ha másképp nem, hát magam lököm

  bele!"

  Verőfényes, szép idő volt másnap, a lapulevelek közé betűzött a napfény. A kacsa lerándult

  kicsinyeivel a vizesárok partjára. Zsupsz! - már bele is csobbant a vízbe. A kiskacsáknak

  nem kellett sok biztatás, vígan loccsantak utána; a víz összecsapott a fejük fölött, de

  nyomban fölbukkantak, és úgy úsztak, hogy gyönyörűség volt nézni: a lábuk magától gyúrta

  a vizet; mind jól érezte magát benne. És a rút kiskacsa is ott lubickolt közöttük.

  - Mégsem pulykafi ez - mondta a kacsa -, lám, milyen pompásan evez, és milyen szépen

  tartja a nyakát! Hiába, az én vérem! Ha jobban megnézem, egészen takaros formájú.

  Háp-háp!

  Gyertek hát, hadd mutatom meg nektek a világot! Be kell mutatkoznotok a réceudvarnak, de

  mindig mellettem maradjatok, nehogy rátok taposson valaki. Különösen pedig a macskától

  óvakodjatok.

  Elvezette hát őket a réceudvarba. Ott éppen hangos csetepaté volt: két récecsalád

  összemarakodott egy halfejen, amit végül is a macska kaparintott meg.

  - Látjátok, ilyen a világ sora! - mondta oktatón a kacsa, és megvakarta a csőre tövét, mert

  maga is nagyon megkívánta a halfejet. - No, szedjétek a lábatokat, menjetek oda ahhoz az

  öreg kacsahölgyhöz, és hajoljatok meg szépen előtte. Ő a legelőkelőbb az egész udvarban:

  spanyol származású, azért olyan kövér, s nézzétek, piros rongyot visel a lába szárán. Ez

  rendkívül nagy kitüntetés, nem is kívánhat többet egy kacsa; azt jelenti, hogy vigyáznak rá,

  azt akarják, hogy ember, állat mind megismerje. Sipogjatok neki illedelmesen, s a lábatok

  fejét kifelé rakjátok! A jól nevelt kiskacsa nem rakosgatja csámpásan a lábát, úgy jár, ahogy

  a szüleitől tanulta, így ni! Hajtsatok szépen fejet, és mondjátok: "Sip!"

  A kicsinyek szót is fogadtak; az udvar népe mind őket szemlélgette, aztán megmondták, amit

  gondoltak: - Még ez hiányzott! Nem vagyunk elegen, most ezek is a nyakunkra jönnek! Hát

  az meg miféle, az a rút jószág? Ezt már nem tűrhetjük! - Egy kacsa mindjárt neki is ugrott, és

  megcsípte a nyakát.

  - Ugyan, hagyjátok! - védte az anyja. - Nem vét ez senkinek!

  - De nagyobb, mint más becsületes kiskacsa, és rút is! Ezért bizony verést érdemel! -

  kiáltotta az indulatos kacsa.

  - Olyan szép a többi fiókád! - mondta a piros kapcás kacsahölgy. - Takarosak és jó

  növésűek.

  Csak ez az egy ilyen szerencsétlen formájú. A legjobb volna, ha újra kiköltenéd.

  - Azt nem lehet, kegyelmes asszonyom - felelte a fiókák anyja. - Rút kis jószág, az igaz, de

  jólelkű teremtés, úszni meg éppen úgy úszik, mint akármelyik, sőt, bátor vagyok kijelenteni,

  hogy még különbül. Remélem, majd kikupálódik, vagy kisebb lesz idővel; túlságosan sokáig

  kuporgott a tojásban, azért ilyen formátlan. - Csőrével egyenesre igazította a rút kiskacsa

  nyakát, és anyai gonddal rendezgette a pihéit. - Különben is, gácsér - folytatta -, hát nem

  olyan fontos, hogy szép legyen. Erős legény lesz, úgy nézem, megállja majd a helyét az

  életben.

  - A többi kicsinyed takaros - mondta kegyesen az előkelő kacsa. - Érezzétek hát otthonosan

  magatokat, és ha véletlenül halfejet találtok, elhozhatjátok nekem.

  De a szegény kiskacsát, amelyik utolsónak bújt ki a tojásból, szünetlen csípték, rúgták,

  tépázták és csúfolták a többiek, nemcsak a kacsák, de még a tyúkok is.

  "Túlságosan nagy!" -

  vélte mindenki; a pulykakakas meg, aki sarkantyúval jött a világra, és legalábbis császárnak

  képzelte magát, földuzmaszkodott, mint egy dagadó vitorla, nekirontott a rút kiskacsának, és

  olyan dühösen hurukkolt, hogy belekékült a vörös bőrlebernyege. A szegény kiskacsa azt se

  tudta, hová legyen ijedtében, de meg búsult is, amiért olyan rút, hogy az egész baromfiudvar

  őt csúfolja.

  Így telt el élete első napja. A többi még keservesebb lett. A szegény kiskacsát mindenki

  üldözte, még a tulajdon testvérei sem állhatták, s ha szóltak hozzá, csak így: - Bárcsak

  elvinne a macska, te utálatos szerzet! - Az anyja se volt jobb hozzá: - Ó, csak már ne

  látnálak! - A kacsák csípték, a tyúkok vágták, még a szolgáló is rúgott rajta egyet,

  valahányszor etette az aprójószágot.

  Egy nap aztán nem bírta tovább a szerencsétlen kiskacsa, nekifutott a világnak, s átröppent

  a kerítésen. A kerten túl, a bokrosban ijedten rebbentek szét közeledtére az apró madarak.

  "Még ők is megrémülnek tőlem, olyan rút vagyok" - gondolta a szegény kiskacsa, és

  szégyenletében lesütötte a szemét, de azért csak szaladt tovább. Így ért el egy sűrű

  nádasba, ahol vadkacsák tanyáztak. Meghúzódott a nád között, és elcsigázottan pihent

  egész éjszaka. Nagyon fájt a szíve.

  Reggel, mielőtt a vadkacsák szárnyra keltek volna, jól szemügyre vették az idegent.

  - Hát te miféle szerzet vagy? - kérdezték tőle; a kiskacsa jobbra-balra köszöngetett,

  illedelmesen, ahogy az anyja tanította.

  - Fertelmes rút vagy! - mondták meg kereken a vadkacsák. - Szerencséd, hogy nekünk

  mindegy. Csak nehogy beházasodj a családunkba!

  Szegény, rút kiskacsának esze ágában sem volt házasodni, beérte annyival, hogy tanyát

  verhetett a nád között, s ihatott a láp vizéből.

  Már két napja tanyázott a nádasban, amikor elébe állt két vadgácsér; nemrég bújhattak ki a

  tojásból, mert igen hetyke legények voltak.

  - Ide süss, pajtás! - szólították meg a rút kiskacsát. - Olyan csúf vagy, hogy szinte tetszel

  nekünk! Állj be közénk, vándorolj velünk. Nem messze innen van egy másik nádas, ahol

  szemrevaló kis vadlibuskák lubickolnak. Kisasszony valamennyi, s olyan szépen tudják

  mondani: "Gi-gá-gá!" Ott talán szerencséd akadhat, ha még olyan csúnya vagy is!

  - Dirr! Durr! - dördült valahol a közelükben, s a két hetyke kisgácsér holtan fordult bele a

  vízbe; pirosra festették a vérükkel. - Dirr! Durr! - hangzott újra, s a vadludak népes csapatban

  menekültek föl a magasba. Aztán újra eldördült a rémséges hang. Vadászat volt a vidéken; a

  vadászok körülcserkészték a nádast, néhányan meg lesből lőttek a víz fölé hajló füzek ágai

  közül. Felhőkben gomolygott a lőpor kék füstje, megakadt a sűrű lomb között, aztán

  rátespedt a vízre; vizslák caplattak az iszapban, törték a nádat, a sást, szimatoltak. A

  szegény kiskacsa iszonyúan megijedt, rémülten forgatta a fejét, s éppen a szárnya alá akarta

  dugni, amikor egy irdatlan nagy kutya termett előtte. Hosszan lógatta vörös nyelvét,

  rémítően villogtatta a szemét, az ínyét felhúzta; már-már fogai közé ragadta a kiskacsát. De

  aztán, mintha hirtelen mást gondolt volna, megfordult és otthagyta.

  - Ó, hála istennek! - lélegzett föl a kiskacsa. - Úgy látszik, olyan rút vagyok, hogy még a

  kutya is átall a fogai közé kapni.

  Most már megnyugodott, nem moccant, míg a feje fölött sörét kaszálta a nádat, és lövések

  döreje verte föl a vidéket.

  Csak estefelé ültek el a félelmetes hangok. A szegény kiskacsa még mindig nem mert

  mozdulni, órákig gubbasztott a nád sűrűjében, míg végre előmerészkedett. Akkor aztán

  futásnak eredt, ahogy csak a lába bírta, menekült a nádasból. Nekivágott a réteknek-

  mezőknek, de olyan vihar érte utol, hogy alig bírt vánszorogni.

  Estére mégis elért egy rozzant kis parasztházikóhoz. Olyan volt az a kis ház, hogy a falai

  csak azért álltak, mert még nem tudták elhatározni, merre dőljenek. Úgy dühöngött a szél,

  hogy a kiskacsa leült a farkára, s a földhöz támaszkodott, nehogy elröpítse a vihar. Ahogy

  ott várta a szél szelídülését, elnézte a rozzant viskót: látta, hogy az ajtaja kifordult az egyik

  sarokvasból, s a résen éppen besurranhatna a házba. Úgy is tett.

  A rozoga házikóban egy öreganyó éldegélt kandúrjával meg tyúkjával. A kandúrnak - akit az

  anyóka fiacskámnak nevezett - sokféle tudománya volt: föl tudta görbíteni a hátát, tudott

  dorombolni; még szikrát hányni is, ha visszájáról simogatták a hátát. A tyúk csak arról volt

  nevezetes, hogy kurta kis lába volt, s ezért az anyóka kurta lábú tyúkocskámnak becézgette.

  Igaz, ennek is volt egy tudománya: szép nagy tojásokat tojott; az anyóka úgy szerette, hogy

  édes gyermekét se szerethette volna jobban.

  A háznép csak reggel vette észre a kis jövevényt. A macska hangos dorombolással, a tyúk

  kárálással jelezte, hogy idegen van a házban.

  - Mi az? - tekingetett körül az anyóka. Aztán meglátta a kiskacsát, de mert gyönge volt a

  szeme, úgy látta, hogy egy szép, hízott kacsa tévedt a házába. - Ez aztán a szerencse! -

  örvendezett. - Most majd lesz kacsatojás a háznál. Ha ugyan nem gácsér. No, majd

  megtudjuk.

  Három hétig leste a kiskacsát, de az bizony nem tojott. A házban a kandúr volt az úr, a tyúk

  pedig a gazdasszony. Ez volt a szavuk járása: "Mi ketten meg a világ másik fele!" Mert hát

  azt hitték, hogy ők a világ egyik fele, mégpedig a jobbik. A kiskacsa úgy vélte, hogy nem

  egészen ez az igazság, de a tyúk mindig letorkolta:

  - Tudsz tojni?

  - Azt bizony nem!

  - Akkor fogd be a csőrödet.

  A kandúr meg azt kérdezte tőle:

  - Föl tudod-e görbíteni a hátadat? Tudsz-e dorombolni meg szikrát hányni?

  - Bizony azt sem!

  - Akkor ne ellenkezz az okosabbakkal!

  A kiskacsa hát behúzódott a sarokba, és ott búslakodott. Maga sem tudta, mi ütött belé: egy

  napon igen megkívánta a friss levegőt meg a napfényt; víz után vágyakozott, úszni szeretett

  volna. Addig-addig sóvárgott, míg végül kiöntötte szívét a tyúknak.

  - Mi bajod? - ámult el a tyúk. - Már belehibbantál a semmittevésbe! Tojjál tojást, vagy tanulj

  meg dorombolni, meglátod, kigyógyulsz a bolondságaidból!

  - De mikor olyan nagyszerű úszni! - áhítozott a kiskacsa. - Milyen felséges érzés, amikor a

  víz összecsap a fejem fölött, aztán újra fölbukkanok!

  - Nagy élvezet lehet, mondhatom! - mondta kicsinylően a tyúk. - Alighanem megháborodtál.

  Kérdezd csak meg a kandúrt, ő a legokosabb állat a világon. Kérdezd meg, szeret-e úszkálni,

  vízben lubickolni? Magamról nem is beszélek, de kérdezd meg az úrnőnket, az anyókát,

  akinél aztán csakugyan nincs okosabb a földön, örömét lelné-e az úszkálásban, meg hogy a

  hullámok összecsapjanak a feje fölött?

  - Nem, ti nem érthettek meg engem! - sóhajtotta a kiskacsa.

  - Ki ért meg akkor, ha mi sem? Talán okosabbnak képzeled magad a kandúrnál meg az

  anyókánál, hogy magamról ne is beszéljek? Verd ki a fejedből ezeket az ostobaságokat, s

  köszönd meg a teremtődnek, hogy ilyen jó helyre vezérelt! Itt meleg szobád van s olyan

  társaságod, hogy elég bölcsességet tanulhatsz. De te hetet-havat összehordasz,

  mondhatom, nem könnyű boldogulni veled! Nekem elhiheted, hogy jóakaród vagyok;

  megmondom az igazságot, ha neked rosszul esik is. Ilyen az igazi jó barát. Hát igyekezz;

  tanulj meg tojást tojni, szikrát hányni, vagy legalább dorombolni!

  - Inkább kimennék a messzi világba - mondta sóvárogva a kiskacsa.

  - Hát csak eredj, ha nincs maradásod! - mérgesedett meg a tyúk.

  Neki is vágott a kiskacsa a messzi világnak; sok vízen úszkált, kedvére bukdácsolhatott, a

  többi állat békében hagyta, mert olyan igen rút volt. Megérkezett az ősz, csupa rozsda meg

  arany lett az erdő, szél markolt a levelekbe, és megforgatta őket a levegőben. Odafönn a

  magasban egyre hidegebb lett, jégszemek, hópihék nehezítették a szürke felhőket, s egy

  palánk tetején gyászos hangon kiáltotta egy holló: "Kár! Kár!" Aki hallotta, végig szaladt a

  hideg a hátán. Komor lett a messzi világ a szegény kiskacsa körül.

  Egy este csodálatos színekben bukott le a nap, s a rózsás fényben egy sereg pompás, nagy

  madár szállt föl egy bokrosból. A kiskacsa még sohasem látott efféle madarakat: ragyogó

  fehér volt a tolluk, a nyakuk karcsú és szépen ívelő - hattyúk voltak. Különös volt a hangjuk

  is, az is, ahogy meglendítették karcsú szárnyukat, és szálltak a hideg ég alól meleg ég alá,

  tengerek partjára. Magasan repültek, igen magasan, s a rút kiskacsát különös érzés járta át,

  szédelegve forgott a vízben, nyakát nyújtogatta a pompás madarak után, s felrikoltott, de

  olyan furcsa hangon, hogy maga is megrémült tőle.

  Nem tudott másra gondolni, csak a ragyogó tollú, boldog madárseregre; amikor eltűntek a

  szeme elől, lebukott a mélybe, s amikor felmerült, egészen különös érzések kerítették

  hatalmukba. A nevüket sem tudta azoknak a madaraknak; azt se sejtette, hová repültek,

  mégis úgy megszerette őket, mint még senkit a világon. Nem irigyelte őket, hogy is

  vágyakozhatott volna arra, hogy hasonló legyen hozzájuk! Hiszen azzal is beérte volna a

  szegény, rút kiskacsa, ha a baromfiudvar népe megtűri!

  Aztán lehullott a hó, beköszöntött a hideg-hideg tél. A kiskacsának szakadatlan úszkálnia

  kellett, hogy be ne fagyjon körülötte a víz, de a lék, ahol úszkált, minden éjjel keskenyebb

  lett. Olyan kemény hideg volt, hogy a jég ropogott, mint az üveg, s a kiskacsa már a lábával

  törögette a lék vékony jéghártyáját. A végén minden ereje elhagyta, s belefagyott a jégbe.

  Másnap reggel egy paraszt ment arra, meglátta, fabocskorával föltörte a jeget, és hazavitte a

  kiskacsát a feleségének. Ott a melegben aztán feléledt a dermedt kis jószág.

  A gyerekek játszani akartak vele, de a kiskacsa azt hitte, hogy ők is bántani akarják, riadtan

  fölröppent, de egyenesen a tejes köcsögbe esett, és szétloccsantotta belőle a tejet. Az

  asszony sápítozott, összecsapta a kezét; a kiskacsa akkor a vajasbödönbe röpült ijedtében,

  onnan a lisztesszuszékba, s újra ki. Ó, istenem, milyen tépázottan került elő! Az asszony

  mérgesen vágta utána a piszkavasat, a gyerekek egymás hegyén-hátán rohantak, hogy

  megfogják, kacagtak és visongtak; szerencse, hogy az ajtó nyitva volt, s a szerencsétlen

  kiskacsa kimenekülhetett a bokrok alá, a frissen esett hóba. Ott kimerülten leroskadt.

  Nagyon szívfájdító volna elmondani, mennyi ínség meg nyomorúság jutott azon a kemény

  télen a szegény rút kiskacsának!

  Aztán végre kisütött a jó meleg nap, pacsirta szántotta az eget - tavasz volt! A kiskacsa ott

  feküdt a nád között, ahol tanyát vert.

  Egyszerre csak kiterjesztette a szárnyát, és suhogva fellendült a magasba repült! Még

  magához sem tért, egy pompázó kertben találta magát, ahol almafák virultak, orgonabokrok

  illatoztak, s hosszú, zöld ágaikat kanyargó patak vize fölé nyújtották. Milyen szép, milyen

  üde volt itt a tavasz!

  A vízre hajló ágak közül három gyönyörű hattyú siklott elő; hófehér tolluk halkan zizegett, s

  könnyedén ringatóztak a patakban. A rút kiskacsa tudta már a pompás madarak nevét, s

  most nagyon megsajdult a szíve.

  - Leszállok közétek, királyi madarak! Azt se bánom, ha halálra vagdaltok, amiért ilyen rút

  létemre közétek merészkedtem! Inkább ti öljetek meg, mint kacsák csípjenek, tyúkok

  vágjanak, szolgáló rugdosson, vagy a kegyetlen tél végezzen velem! - Azzal letelepedett a

  patak vizére, s a hattyúk felé úszott. Azok észrevették, és sietve siklottak elébe. - Csak

  öljetek meg! - mondta a szegény kiskacsa, és fejét a víztükörre hajtotta, úgy várta a halált. De

  mit pillantott meg a tiszta vízben? Nem a hajdani idomtalan, szürke tollú, rút kiskacsa képét,

  hanem egy pompás, gyönyörei hattyúét - tulajdon képe mását.

  Ha valaki hattyútojásból kel ki, hattyú marad, ha baromfinép között nevelődik is!

  Most már örült a hattyú, hogy annyi bajt és nyomorúságot ért; így tudta igazán értékelni a

  boldogságot. Hattyútársai körébe gyűltek, gyöngéden simogatták csőrükkel.

  Gyerekek szaladtak a kertbe, morzsát meg búzát vetettek a vízbe, s a legkisebb így kiáltott

  fel:

  - Nézzétek, új hattyú! - És a többiek vele örvendeztek: - Új hattyú érkezett! Tapsoltak,

  ugráltak örömükben, futottak apjukért, anyjukért, fehér kenyeret meg kalácsot szórtak a

  vízbe, és azt hajtogatták:

  - Ez a legszebbik, ez az új. Olyan fiatal és olyan gyönyörűek a hófehér tollai!

  És az öreg hattyúk fejet hajtottak a hajdani rút kiskacsa előtt.

  A fiatal hattyú azt se tudta, hová legyen a nagy megtiszteltetéstől. Fejét a szárnya alá dugta,

  úgy megszégyenítette a dicséret. Boldog volt, nagyon boldog, de mégsem fuvalkodott fel,

  mert a jó szív sohasem kevély. Arra gondolt, mennyit üldözték és csúfolták, most pedig

  mindenki a szépséges madarak legszebbikének mondja. Az orgonabokor ágai lehajoltak

  hozzá, megsimogatták; melegen, nyájasan sütött a tavaszi nap, s a fiatal hattyú szíve

  csordultig telt örömmel. Megrázta finom tollait, karcsú nyakát magasra emelte, s forró

  hálával mondta:

  - Álmodni sem mertem volna ennyi boldogságról, amikor még rút kiskacsa voltam!

  Partager via Gmail Yahoo!

 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: